บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ความลับ การสร้างสรรค์โฆษณา (ตอนที่ ๑)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 11:08 น.
AA 8

         การกำเนิดพัฒนาของโฆษณาในอดีต   มีมาตั้งแต่ 5,000 ปีมาแล้ว  คือ การใช้ภาษาสัญลักษณ์ แทนข้อความจากตัวหนังสือ เพื่อการค้าขาย  เนื่องจากในยุคสมัยอดีตนั้น คนยังไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออก

        ดังนั้น  พ่อค้าชาวบาบิโลเนียน จึงนิยมใช้สัญลักษณ์แทน  เช่น ใช้รูปรองเท้าแทน จากร้านค้าที่ขายรองเท้าเหล่านั้น


         ยุคต่อมา  นักประดิษฐ์ ได้คิดค้นเครื่องพิมพ์ขึ้นมาครั้งแรก  จึงถูกนำไปโฆษณาในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อค้าขาย  เช่น พิมพ์ใบปลิว  หนังสือพิมพ์  และนิตยสาร  ตามลำดับ.

         สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์  ถูกใช้โฆษณารณรงค์ทางการเมือง ในประเทศสหรัฐอเมริกา   และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้ใช้โฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไปยังท้องถิ่นชนบทต่างๆ ให้ไปได้อย่างกว้างไกล ในช่วงศตวรรษที่ 19

         นอกจากนั้น  การมีตัวแทนบริษัทโฆษณาเกิดขึ้น ให้แก่ลูกค้าที่มาจ้างให้โฆษณา จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบธุรกิจโฆษณาสมัยใหม่เกิดขึ้นมา จนถึงยุคปัจจุบัน.


         สำหรับธุรกิจโฆษณาของไทยในอดีต  จะนิยมใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อหลักที่สำคัญ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์   หลังจากที่ได้เริ่มการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมา  ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวต่อธุรกิจโฆษณามากขึ้น รวมทั้งการจัดตั้งบริษัทโฆษณาต่างๆ ทั้งของคนไทยและของคนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

          ดังนั้น การโฆษณา  จึงมีบทบาทต่อสังคมยุคใหม่ เพราะมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างสรรค์สังคมให้เข้าใจได้  เช่น ใช้ในการเป็นเครื่องมือสื่อสารของสถาบันสังคมต่างๆ ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงระบบสังคมและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

          จึงสรุป บทบาทของการโฆษณาที่มีต่อสังคมได้ในหลายๆด้าน  เช่น บทบาททางการเมือง  บทบาทต่อการพัฒนาสร้างเศรษฐกิจ  และบทบาทต่อการสร้างสรรค์สังคม


          การสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ  จะมีเป้าหมายเพื่อหวังผลลัพธ์ ที่ได้กำไรสูงสุด  และไม่ใช่แค่บทบาทในเชิงประสิทธิภาพเท่านั้น แต่การโฆษณานั้นมีประสิทธิผล ที่มีผลกระทบต่อระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาค

           ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ   ผู้เขียน จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นสำคัญของบทบาทโฆษณา ใน 2 เรื่องคือ บทบาททางสังคม  และบทบาทต่อเศรษฐกิจ   ดังนี้.


1.  การโฆษณา กับบทบาทผลกระทบต่อสังคม

           การโฆษณา  ถูกจัดว่าเป็นระบบทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทต่อการสร้างค่านิยมทางสังคม ผ่านทางสัญลักษณ์ ที่โฆษณาถูกกำหนดให้ใช้ตามยุคสมัย ที่มีความแปรปรวนจากสภาพแวดล้อมภายในตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมสังคมภายนอก  จึงทำให้เกิดวัฒนธรรมการร่วมสมัยเกิดขึ้น แต่เป็นค่านิยมที่ไม่ถาวร  ส่วนค่านิยมที่สร้างจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา  จะเป็นค่านิยมที่มั่นคงถาวร

           อย่างไรก็ตาม  ค่านิยมวัฒนธรรม ที่เกิดจากการโฆษณา   เป็นนวัตกรรมที่มีอานุภาพในการเผยแพร่ได้เร็วและได้รับการยอมรับ มากกว่าการปลูกฝังค่านิยมจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา  จึงมีกระบวนการและลักษณะการสร้างค่านิยมคือ การโฆษณา  โดยสร้างค่านิยมผ่านสื่อมวลชนที่มีประสิทธิผล ในรูปแบบสัญลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ  ที่ส่งผลต่อค่านิยมต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและมีการใช้จ่ายที่สนุกสนาน  เพื่อเสริมอัตลักษณ์ให้กับบุคคลนั้นๆ ให้คล้อยตามได้ง่ายกว่า   ค่านิยมที่ปลูกฝังโดยสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะใช้เวลาช้าและนาน ในการปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้  จึงถือได้ว่าการโฆษณา  เป็นแนวคิดนวัตกรรมหนึ่ง ที่สร้างค่านิยมที่เหนือกว่า กาารสื่อสารระหว่างบุคคลแบบครอบครัวและสถาบันการศึกษา  ในเรื่องของความเร็วในการสื่อสารและกว้างไกลกว่า ในรูปแบบแนวคิดการสื่อสารอื่นๆ

2.  การโฆษณา กับบทบาทผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

           การโฆษณานั้น  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในสังคมอื่นๆ ได้อย่างเป็นวงจรเหมือนลูกโซ่  ทั้งมีผลกระทบต่อตัวบุคคล ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ใช้บริการ   ผู้บริโภคจากร้านค้าผู้ค้าขาย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ไปถึงผู้ค้าขายสินค้าหรือบริการ  รวมไปถึงคู่แข่งจากร้านค้าหรือบริษัทต่างๆ  นั่นคือ ผลกระทบต่อวงจรในภาคธุรกิจนั้น

           ส่วน มิติบทบาทต่อการแข่งขัน  เช่น การที่บริษัท  พยายามใช้เงินโฆษณาเป็นจำนวนมาก ทุ่มกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น  จะแสดงจิตวิทยา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้บริษัทใหม่หรือบริษัทคู่แข่ง ไม่ให้เข้ามาสู่ตลาดหรือขอส่วนแบ่งการตลาด   จึงทำให้บริษัทอื่น หันไปทำธุรกิจอื่น  ที่ไม่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  และทำให้มีคู่แข่งที่ลดลงไป.

           สำหรับ มิติบทบาทต่อการเลือกสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค   การโฆษณา จะสามารถช่วยกระตุ้นให้สินค้าหรือบริการ จากสินค้าใหม่เหล่านี้   ได้เห็นคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  เพราะการมีสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าเดียวกัน จะช่วยให้หนีสงครามการต่อสู้กับราคา ที่เป็นอุปสรรค   จึงทำให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้น สามารถตั้งราคาที่สูงได้  เพราะคุณลักษณะสินค้าแตกต่าง เหนือกว่าคู่แข่งขัน


             ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  ประเด็นการโฆษณา กับบทบาทผลกระทบทางเศรษฐกิจ   ซึ่งในการโฆษณานั้น จะต้องชิงไหวชิงพริบ ทั้งการสกัดคู่แข่งขันทางด้านจิตวิทยา จากเงินงบประมาณของโฆษณาที่สูงกว่า   แต่ในขณะเดียวกัน ผู้จำหน่ายสินค้า  ก็พยายามใช้ตัวสินค้าหรือบริการ ในด้านความแตกต่างที่ดีกว่า  โดยผ่านช่องทางสื่อที่เข้าถึงประสิทธิผลได้  จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในการจ่ายค่าโฆษณาที่สูงมากกว่า เพื่อการแข่งขัน  ก็สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ เช่นเดียวกัน.

บทความอัพเดทล่าสุด

คัดลอก URL แล้ว

ความลับ การสร้างสรรค์โฆษณา (ตอนที่ ๑)