บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ความลับ การสร้างสรรค์โฆษณา (ตอนที่ ๓)

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 13:00 น.
AA 10

     หลักการสร้างสรรค์โฆษณา  ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์หรือภาษาภาพ ในเชิงศิลปะและวิทยาศาสตร์แล้ว  ก็จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างสรรค์โฆษณาได้  โดยใช้กระบวนการทั้งด้านศิลปะศาสตร์และศาตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คือเรื่องการจัดองค์ประกอบของภาพ และเรื่องการถ่ายภาพในสตูดิโอ

     ในประเด็นเรื่องการจัดองค์ประกอบของภาพ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เชิงศิลปะหรือองค์ประกอบของศิลป์นั้น   จัดว่ามีความสำคัญต่อการถ่ายภาพ เพราะสามารถเล่าเรื่องเล่าความหมายของภาพ และเน้นความสำคัญของสินค้าหรือตัวบุคคล ที่จะสื่อออกมาได้  โดยต้องจัดองค์ประกอบให้ถูกต้องและลงตัว ในรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องบรรยายภาพเหล่านั้นได้

     ดังนั้น  จึงมีโครงสร้างองค์ประกอบที่สำคัญ ในองค์ประกอบของภาพถ่าย ที่ควรคำนึงถึง  คือหลักความสมดุล  การมีสัดส่วน  ความตัดกัน  ค่าโครงสีส่วนร่วม  ความกลมกลืน  จังหวะ  และจุดเด่นในภาพ  โดย ถ้าจัดประเภทองค์ประกอบ  เพื่อจุดประสงค์ ในการถ่ายภาพทิวทัศน์และตัวบุคคลแล้ว  จะใช้จุดเด่นในภาพ และจังหวะ  ซึ่งมีลักษณะการใช้จุดเน้น หรือให้เกิดจุดเด่นในภาพ  เพื่อสร้างการดึงดูดความสนใจได้ โดยใช้เทคนิคจากกฎ 3 ส่วน  เป็นต้น.

     สำหรับประเด็นเรื่อง การจัดสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพ  ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาตร์ ที่ใช้เรื่องของแสงเป็นหลักนั้น   เป็นการคิดค้นขึ้น เนื่องจากปัญหาการถ่ายภาพนอกพื้นที่(Out door) หรือการถ่ายภาพกลางแจ้ง ที่ใช้แสงอาทิตย์จากธรรมชาตินั้น  จะพบปัญหาของสภาพแสงที่มีความแปรปรวน อยู่ตลอดเวลา จึงเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแสงไฟจากหลอดไฟขึ้นมาแทนแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ  ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก ในการถ่ายภาพขึ้นได้

     ดังนั้น หลักความรู้พื้นฐานที่จำเป็น  ในการจัดทำสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพ  จำเป็นต้องรู้ประเภทของแสง ต่อความสัมพันธ์ของการจัดแสงในสตูดิโอ ให้ถูกต้อง   ดังต่อไปนี้.


     เรื่องประเภทของแสง ที่สำคัญ  มี 2 ลักษณะ   คือ ประเภทแสงแข็ง และประเภทแสงนุ่ม

     1. ประเภทแสงแข็ง (Hard  Light)  จะเป็นลักษณะแสงที่มีทิศทาง  จึงสามารถทำให้เกิดเงาแข็งกับที่อยู่ตรงข้ามได้  ซึ่งมีข้อเปรียบเทียบกับวัตถุหลักที่สูงมาก ในเรื่องแสงเงา  โดยเปรียบเสมือนกับเงาของแสงอาทิตย์ ในช่วงกลางวันหรือตอนเที่ยง    ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ต่อการสร้างสตูดิโอ   เพื่อการถ่ายภาพ

     2. ประเภทแสงนุ่ม (Soft  Light)  เป็นลักษณะแสงที่มีความนุ่มนวล  ไม่ว่าแหล่งกำเนิดแสง จะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ  โดยมีข้อเปรียบเทียบกับวัตถุหลักที่น้อย ในเรื่องของแสงเงา  ซึ่งเปรียบเสมือนกับแสงเงาของแสงอาทิตย์ในช่วงตอนเช้าหรือช่วงตอนเย็น  โดยความนุ่มนวลหรือแสงเพียงเล็กน้อยเหล่านั้น จัดว่าเป็นที่พึงปรารถนาต่อการถ่ายภาพให้ออกมาได้ดี  จึงเหมาะสมกับการสร้างสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพได้ เป็นอย่างยิ่ง.

     ดังนั้น  หลักการพื้นฐานความรู้ ในการสร้างสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพที่ดี  ต้องสามารถเปลี่ยนจากประเภทแสงแข็ง ให้เป็นแสงนุ่มให้ได้  โดยใช้เทคนิคการวางตำแหน่งหรือกำลังแสงของหลอดไฟให้เหมาะสม จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแสงได้  


     สำหรับ เรื่องเทคนิคการจัดแสงจากหลอดไฟ  เพื่อการถ่ายภาพ  มีหลักการสำคัญ ที่ควรศึกษาทำความเข้าใน 3 สิ่ง คือแสงหลัก แสงรอง และแสงส่องผม.

     1. แสงหลัก (Main Light)  จะใช้แสงจากหลอดไฟ ที่มีกำลังสูงพอสมควร  โดยใช้แสงส่องกระทบกับบุคคลหรือวัตถุนั้น ไปในทิศทางที่เฉียงจากด้านซ้ายมือของผู้ถ่ายภาพ ไปยังบุคคลนั้น  โดยลักษณะการจำลองนี้ จะสามารถทำให้เกิดแสงแข็งในวัตถุหรือบุคคล ในการเริ่มสร้างสตูดิโอได้..

     2. แสงรอง (Fill-in Light)  จะใช้แสงจากหลอดไฟที่มีกำลังต่ำกว่าแสงไฟจากแสงหลัก ซึ่งวางในตำแหน่งตรงข้าม จากด้างข้างเฉียงจากด้านขวามือของผู้ถ่ายภาพ ในบริเวณส่วนหน้า   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลบแสงแข็ง  ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดแสงนุ่มขึ้น  โดยมีเป้าหมายสำคัญ ที่พึงประสงค์  ในการจัดสร้างสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพ  ให้ออกมาได้ดี.

     3. แสงส่องผม (Hair Light)  จะใช้แสงจากหลอดไฟ อยู่ในตำแหน่งมุมที่สูงกว่าศรีษะ โดยแสงจะเยื้องไปทางด้านหลัง  และตำแหน่งการวางของหลอดไฟ จะอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแสงไฟหลัก โดยให้มีกำลังไฟที่สูงมากกว่าไฟหลักเพียงเล็กน้อย(กรณีผมสีดำ) หรือกำลังไฟเสมอกัน(กรณีผมสีน้ำตาลอ่อน) ซึ่งเทคนิคนี้ จะช่วยเสริมสร้างมิติให้เห็นรายละเอียด เกี่ยวกับบุคคลหรือวัตถุนั้น ให้ออกมาดูดีได้.


     ดังนั้น  ข้อสรุป ในการสร้างสรรค์โฆษณา โดยหลักการพื้นฐานนี้  จึงประกอบไปด้วย หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ ในเชิงศิลปะ  และหลักการสร้างสตูดิโอ เพื่อการถ่ายภาพ  ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ใช้แสงเป็นหลัก   จะช่วยแก้ปัญหาจากอุปสรรคของแสงจากธรรมชาติ ในช่วงกลางวันได้  และการสร้างสรรค์โฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ ต่อผลิตภัณฑ์สินค้า หรือการถ่ายภาพ ต่อบุคคลในแนวแฟชั่นได้  เป็นต้น.


บทความอัพเดทล่าสุด

คัดลอก URL แล้ว

ความลับ การสร้างสรรค์โฆษณา (ตอนที่ ๓)